Członkowie rady programowej

Prof. dr hab. Anton Bebler

Słoweński politolog; uzyskał stopień doktora nauk politycznych w University of Pennsylvania w Filadelfii w 1971 roku. Od 1972 r. związany z Uniwersytetem w Lublanie, gdzie obecnie jest profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat stały wykładowca wiedeńskiej Diplomatische Akademie; wykładał też w licznych ośrodkach uniwersyteckich Ameryki Północnej, Europy i Azji. Od lat 90. działał w służbie dyplomatycznej, sprawując m.in. funkcję ambasadora Słowenii przy ONZ. Od 2006 r. członek komitetu wykonawczego International Political Science Association. Wśród jego naukowych specjalności należy wymienić analizy systemów politycznych, kwestie europejskiego bezpieczeństwa oraz stosunków między państwami Starego Kontynentu a USA i Kanadą, jak również zagadnienia światowego terroryzmu, obronności oraz rozbrojenia nuklearnego.

Prof. dr hab. Andrzej Bierć

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk prawnych od 1999 roku. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa umów, elektronicznego obrotu prawnego, prawa bankowego oraz legislacji. W latach 1976–1988 adiunkt, a następnie wicedyrektor ds. naukowych (1988–1991) w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Przewodniczący Rady Naukowej oraz – od 2003 r. – kierownik Zakładu Prawa Prywatnego INP PAN. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Redaktor naczelny kwartalnika „Studia Prawnicze”, redaktor naukowy „Polskiej Bibliografii Prawniczej”, członek redakcji następujących czasopism: „Prawo Zamówień Publicznych”, „Państwo Prawne”. Autor wielu publikacji z zakresu europeizacji krajowego prawa prywatnego, przemian prawa umów, prawa nowych technologii, lobbingu, tworzenia prawa.

Dr Dariusz Czajka

Doktor nauk prawnych, adwokat, profesor nadzw. Europejskiej Wyższej Szkoły Praw i Administracji; od lipca 2013 r. rektor EWSPiA, prezes Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie; ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze nauki i gospodarki; założyciel tzw. klinik prawa przy EWSPiA. W roku 2011 wpisany na listę adwokatów. Sekretarz generalny (1998–2002), a następnie prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich (2002–2004). Był m.in. sędzią komisarzem XVII wydziału upadłościowo-układowego Sądu Rejonowego w Warszawie, a w Sądzie Okręgowym w Warszawie – sędzią w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Założyciel i do 2011 r. kanclerz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji; wykładowca EWSPiA od 1998 r. (prawo handlowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze publiczne, zamówienia publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności intelektualnej). W latach 1994–2008 był redaktorem programowym Wydawnictwa Zrzeszenia Prawników Polskich (CIPF). Założył (1996) i przez kilkanaście lat współtworzył miesięcznik „Gazeta Sądowa”. Autor wielu publikacji książkowych (m.in. Przedsiębiorstwo w kryzysie, Przestępstwa menedżerskie, Układ w prawie układowym, Ochrona praw twórców i producentów, Teoria sądzenia t. 1–3). Uczestnik zespołu ds. reformy prawa upadłościowego i układowego (1998–2001).

SSN Tadeusz Szymanek

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były prezes Sądu Najwyższego. Specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. Autor lub współautor wielu publikacji i książek, m.in.: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Komentarz do prawa wynalazczego, Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, Transfer własności intelektualnej i przemysłowej, Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, Swoboda działalności gospodarczej. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Wieloletni członek zarządu Oddziału w Warszawie Zrzeszenia Prawników Polskich. Od początku roku akademickiego 2007/2008 pełnił funkcję prorektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji; w marcu 2013 r. został powołany na stanowisko rektora EWSPiA, a w lipcu tegoż roku ponownie objął funkcję prorektora Uczelni.

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Obecnie pełnione funkcje to: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, ekspert ds. praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, „Państwa i Prawa“ oraz „Netherlands Quarterly of Human Rights”. W latach 1989–1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 do 1995 współpracownik specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii Tadeusza Mazowieckiego w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998–2000 i 2003–2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (i jego wiceprzewodniczący 2003–2004). W latach 1998–2013 członek Rady do spraw Uchodźców. Do niedawna był ponadto członkiem Komitetu Bioetyki PAN. Jest autorem, współautorem i redaktorem licznych publikacji naukowych poświęconych prawom człowieka i instytucjom międzynarodowym działającym w tym zakresie. Główne zainteresowania badawcze to system międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz prawo konstytucyjne.

Dodaj komentarz